Opening Hours Mon to Fri - 08.00 AM to 05.00 PM Sat - 08.00 AM to 12.00 PM
Call Us 0982213995
Line ID WIFIFLOW

ขอราคาติดตั้งอินเตอร์เน็ต

โทรมาที่เบอร์ 0982213995 หรือส่งข้อความมาที่ไลน์ไอดี wififlow แล้วแจ้งข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

  • สถานที่ติดตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด

  • รูปแบบสภานที่ เช่น จำนวนชั้นของหอพัก รีสอร์ทจำนวนกี่หลัง เป็นต้น

  • ประมาณการจำนวนคนสูงสุดที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตพร้อมกัน